تاریخچه اتحادیه تاریخچه اتحادیه

تاريخچه

قبل از فرار رسيدن عصر جديد و رونق شبكه راهها و حمل و نقل به كمك فن آوري نوين،عمده ترين نوع سفرها را سفرهاي جاده اي تشكيل مي دادند. در اين سفرها برخي مسافران با پاي پياده و برخي ديگر كه توان مالي داشتند، سوار بر چهارپايان، طي طريق مي كردند. براساس شواهد مبتني بر اسناد تاريخي ، ايران در احداث جاده وكاروان سرا و ايجاد سيستم ارتباطات، پيش قدم بوده است. به عقيده محققين. ايجاد و توسعه ساخت وساز كاروان سرا در ايران از مهمترين دستآوردهاي معماري قديم ايراني، به ويژه در دوره اسلامي است.اين الگوي سفر و جابجايي مسافر و كالا،تا قرنهاي متمادي ادامه داشت.                                                                          
با ورود اتومبيل به ايران در اواخر دوره قاجار و متعاقباً گسترش روز افزون تعداد خودروها در دهه هاي پس از آن، بسياري از ديگر عرصه هاي زندگي ايرانيان  از جمله شهرسازي و حمل ونقل دستخوش دگرگونيهاي چشمگيري شد. با ورود خودروها به ناوگان حمل و نقل بين شهري گاراژها عهدار برقراري سفرها شدند. با افزايش جمعيت شهرها ودر نتيجه تقاضاي روز افزون سفر،گاراژها پذيراي مراجعين بيشتري شدند و حمل و نقل بين شهري به تدريج به صورت يك معضل شهري ، به ويژه براي شهرهاي بزرگ درآمد. از اين رو مسئولان امر، به فكر ساماندهي حمل ونقل مسافر در شهرها افتادند.
                                                                              
فكر تأسيس پايانه ها در ايران به سبك ترمينالهاي مدرن ابتداً در سال 1328مطرح گشت، ليكن اجراي اولين طرح پايانه ها دركشور، سالها بطول انجاميد،در سال 1353شهرداري تهران طرح ساختمان ايستگاه بزرگ اتوبوسراني را در حوالي ميدان توپخانه مطرح ولي با مشخص نبودن مرجع قانوني براي سرپرستي و ساماندهي خدمات اين حوزه، اين امرسبب بروز برخي معضلات شده بود تا آنكه سرانجام احداث اولين پايانه مسافربري در سال 54 در اراضي خزانه تهران آغاز و درسال 58 تكميل گرديد.
                                                  
      
باپيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري وممنوعيت تردداتومبيلهاي مسافري بين شهري در داخل شهر تهران در ارديبهشت ماه سال 1359به تصويب شوراي انقلاب رسيد. اين لايحه شهرداري تهران را موظف كردتا علاوه بر بهره برداري از پايانه موجود(پايانه جنوب)به تدريج نسبت به احداث پايانه هاي جديد و متناسب با نيازهاي شهر در نقاط مختلف تهران و با استفاده از اعتبارات عمومي كشور اقدام نمايد.
در تيرماه سال 1359، اولين پايانه مسافربري در تهران ، با عنوان ترمينال خزانه (جنوب)، به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرد و به تدريج در طي سالهاي بعد از آن، پايانه غرب و پس از آن پايانه هاي شرق و بيهقي در تهران، تأسيس شده و هم زمان در ديگر شهرهاي بزرگ كشور نيز، احداث پايانه هاي بين شهري مورد توجه واقع گشت. به اين ترتيب پايانه ها بعنوان بخش جدا ناپذير از ناوگان حمل و نقل برون شهري، مطرح شدند.
در اسفند ماه سال 1372براي ساماندهي فعاليتهاو خدمات پايانه هاي مسافربري، لايحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري و ممنوعيت تردد خودروهاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران اصلاح و بموجب آن مالكيت و مديريت تأسيسات پايانه هاي مسافربري شهرداريها و وصول عوارض مربوط به حمل مسافربرعهده شهرداريها و بهره برداري و سياست گذاري و تعيين نرخ در امر مسافربري برون شهري و نظارت بر كيفيت عرضه خدمات در شركتهاي مسافربري برعهده وزارت راه و ترابري قرار گرفت و همچنين شهرداريها موظف شدند در شهرهاي بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت پايانه هاي مسافربري برون شهري احداث نمايند.
                                                                  
  امروزه عليرغم گسترش شبكه هاي حمل و نقل از ميان انواع جابجائي مسافر در كشور(جاده اي ، ريلي وهوايي) بيش از 90% اين جابجايي توسط جاده ها صورت گرفته و بر همين اساس ضرورت توجه به وضعيت ارائه خدمات در اين بخش آشكار ميگردد.
                                                                                 
در راستاي اين نياز در سال 1380 اساسنامه اتحاديه سازمانهاي پايانه هاي مسافربري شهرداريهاي كشوربه استناد بند 6 ماده 11 اساسنامه  سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشورو با هدف فراهم آوردن زمينه همكاري مناسب و مساعدت به سازمانهاي پايانه هاي مسافربري شهرداريهاي كشور در ارتباط با تأمين امكانات مورد نياز و ارائه خدمات آموزشي، فرهنگي، فني تخصصي وايجاد هماهنگي و برنامه ريزي پيرامون طرحهاي جاري و آتي و همچنين استفاده از آخرين دستأوردهاي علمي در احداث و بهره برداري پايانه ها و باهدف پشتيباني و توسعه و تجهيز پايانه هاي شهرداريهاي كشور و بهبود ارائه خدمات به شهروندان تصويب و ابلاغ گرديد.     
                                                                                            
اولين مجمع عمومي و گردهمآيي مديران عامل سازمانهاي پايانه هاي مسافربري شهرداريهاي كشور در تاريخ 17/12/80 باحضور معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور در تهران تشكيل و مديران عامل سازمانهاي پايانه هاي شهرداري تهران ـ اصفهان ـ شيرازـ مشهد و اهواز بعنوان اعضا ء هيئت مديره اتحاديه  انتخاب و دونفر از مديران وزارت كشور نيز از حوزه  حمل و نقل  نيز بعنوان اعضاء انتصابي معرفي گرديدند هيئت مديره  دراولين جلسه مورخ 20/12/80 مديرعامل وقت سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تهران  را بعنوان رئيس هيئت مديره  انتخاب و با اين مقدمات  عملاً از سال1381 اتحـــاديه فعاليتش را جهت ارائـــه خدمـــات به سازمانهـــاي عضو و بطــــور كلـي پايانه هاي مسافربري شهرداريهاي كشور شروع نمود كه تاكنون در سايه تلاش و همكاري اعضاء هيئت مديره و مجمع عمومي و عليرغم عدم امكانات مالي با حمايت و پشتيباني اعضاء مجمع عمومي موفق گرديد اقداماتي مفيد جهت خدمت رساني به پايانه هاي مسافربري بعمل آورد