معرفی مدیر عامل معرفی مدیر عامل

رسول عباسي

مدیرعامل اتحادیه پایانه های کشور / کارشناسی ارشد برنامه ريزي حمل ونقل شهري ( ترافيك ) دانشگاه ازاد اسلامي تهران
مسئولیت ها و وظایف
سابقه فعالیت کارشناس در حوزه شهرسازی مناطق شهرداي تهران
سابقه فعالیت کارشناس در حوزه سازمان حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران 5 سال
مسئول اداره رفاه كاركنان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي كشور
عضو هيئت مديره تعاوني مسكن كاركنان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي كشور
مدير عامل تعاوني مسكن كاركنان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي كشور
مسئول پشتيباني پروژه ملي ساخت بندرچند منظوره وابسته به وزارت جهاد سازندگي
مدير كل دفتر هماهنگی حمل ونقل وترافيك سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور 7 سال
عضو هيئت مديره اتحاديه سازمان اتوبوسراني هاي كشور 5 سال
رئيس هيئت مديره اتحاديه سازمان اتوبوسراني هاي كشور 3 سال
عضو هيئت مديره اتحاديه سازمان تاكسيرانيهاي كشور 4 سال
رئيس هيئت مديره اتحاديه های سازمان تاكسيرانيهاي كشور 3 سال
سرپرست اتحاديه های سازمان تاكسيرانيها ي كشور 6 ماه
عضو هيئت مديره اتحاديه سازمان و شرکتهای قطار شهري (متروهای ) كشور 3 سال
عضو هيئت مديره اتحاديه سازمان هاي حمل و نقل همگاني كشور 5 سال
رئيس هيئت مديره اتحاديه سازمان هاي حمل و نقل همگاني كشور 3 سال
عضو و رئيس هيئت مديره اتحاديه سازمان و پایانه ها ی كشور 4 سال
عضو کمیته اصلی هدفمند سازی وشوراي راهبردي حمل و نقل وترافيك وزارت كشور 5 سال
پايه گذاري و راه اندازي و يكپارچه سازي 450مركز مكانيزه معاینه فنی و براي اولين بار در كشور
مشاور ریاست ستاد مدیری حمل و نقل وسوخت کشور 2 سال
نماینده وزیر کشور در کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران 2سال