نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

سیداحمدمیرمحمدی

رئیس هیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اراک /
مسئولیت ها و وظایف

مهندس سیدعلی حسینی

عضوهیئت مدیره اتحادیه پایانه هاومدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری مشهدم /
مسئولیت ها و وظایف

مهندس محمدقلی زاده

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری تبریز /
مسئولیت ها و وظایف

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

محمدرضاآقاباباگلیان

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان /
مسئولیت ها و وظایف

مهندس علی محمدحسینی

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسا فربری شهرداری قزوین /
مسئولیت ها و وظایف

مهندس مرتضی ضامنی

نماینده رئیس سازمان شهرداری هاوعضوهیئت مدیره /
مسئولیت ها و وظایف

دکتر وحیدپورجعفری

نماینده رئیس سازمان شهرداری هاوعضوهیئت مدیره /
مسئولیت ها و وظایف