امیرحسین صدیقی

رئیس هیئت مدیره ومجمع عمومی اتحادیه پایانه های کشورومدیرعامل سازمان پارکسوارهاوپایانه های شهرداری تهران /
مسئولیت ها و وظایف

سیداحمدمیرمحمدی

رئیس هیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اراک /
مسئولیت ها و وظایف

محمدقلی زاده

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز /
مسئولیت ها و وظایف

محمدرضاآقاباباگلیان

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان /
مسئولیت ها و وظایف

مهندس علی محمدحسینی

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسا فربری شهرداری قزوین /
مسئولیت ها و وظایف

مهندس مرتضی ضامنی

نماینده رئیس سازمان شهرداری هاوعضوهیئت مدیره /
مسئولیت ها و وظایف

دکتر وحیدپورجعفری

نماینده رئیس سازمان شهرداری هاوعضوهیئت مدیره /
مسئولیت ها و وظایف