اعضاي مجمع

 

 

رديف
نام و نام خانوادگي
سمت

 

 1

مرضیه حصاری

نماینده رئیس سازمان وعضوهیئت مدیره
 2
                 علی صابری ثانی                                                        نماینده رئیس سازمان و عضو مجمع عمومی

3

 

                     سیدغلامرضا رضوی زاده  مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شهرضا و عضو مجمع عمومي

4

 

              مهدی مژدهی فر  سرپرست سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري اروميه و عضو مجمع عمومي
5
صمد علایی مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري اسلامشهر و عضو مجمع عمومي
6

عباس محبوبی

 مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري اصفهان و عضو مجمع عمومی
7
 
مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري اندیشه و عضو مجمع عمومي
8
عباس نواصری مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري اهواز و عضو مجمع عمومی
9
جلیل فیض اللهی مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري ایلام و عضو مجمع عمومي
10
پرویز قنبری زاده
مديرعامل پايانه‌هاي مسافربري  شهرداری برازجان و عضو مجمع عمومي
 11
علی توسلی
مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري بوشهر و عضو مجمع عمومي
 12
حسین پورتازیانی
مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري بندرعباس و عضو مجمع عمومي

13  

 

محمد قلیزاده مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري تبريز و عضو هیئت مدیره
 14
امیرحسین صدیقی
مديرعامل سازمان پايانه‌ها و پارك‌سوارهاي شهرداري تهران و عضو مجمع عمومی
 15
محمد تقی بیرانوند
مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري خرم‌آباد وعضو مجمع عمومي
16
صفرولی زاده
مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري خوی وعضو مجمع عمومي
 17
آرش امیرلو مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري رشت و عضو مجمع عمومي
 18
محمدرضا سلمانی مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري رفسنجان وعضو مجمع عمومي
 19
امین براهویی
مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري زاهدان و عضو مجمع عمومي
 20
محمود محمودی
مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري زنجان و عضو مجمع عمومي
21
احمد گوران
مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري ساری و عضو مجمع عمومي
22
حسین افشار
مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري سیرجان وعضو مجمع عمومي
23
امیر جمشیدنژاد
مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري سنندج وعضو مجمع عمومی
 24
یدالله مؤمن زاده مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شاهین شهر و عضو مجمع عمومي
25
عین الله  سرابی مدیر عامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شهرقدس عضو مجمع عمومي
26
حمیدرضاناصری مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري شيراز و عضو مجمع عمومي
27 
ابوالفضل مستقیمی سرپرست سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قم عضو مجمع عمومي
28 
علی محمد حسینی مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين و عضو هیئت مدیره

29

 

عزیز صدرنژاد مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري كرج و عضو مجمع عمومي
 30
مجید مشرفی
مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري کرمان و عضو مجمع عمومي
 
امیرحکیمی     مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري آبادان و عضو مجمع عمومي
32 
حجت الله مرادی مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري اراك و عضو هیئت مدیره
 33
محسن شریعتی مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري مشهد و عضو هيئت مديره
34 
آقای رضایی مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري نجف‌‌آباد و عضو مجمع عمومي
35 
محمد تاجیک مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري ورامین و عضو مجمع عمومي
36 
ایرج ملک محمدی مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري همدان و عضو مجمع عمومی
37 
حسین زارع مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري یزد و عضو مجمع عمومي

38

 

یحی  رضایی

مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري گرگان و عضو مجمع عمومي

39

 

علی اصغرایزدی

مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري تربت حیدریه و عضو مجمع عمومي
40

 

 محمودمعظمی گودرزی

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری بروجردوعضومجمع عمومی
41    
42 منصورپورصفر

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری بم وعضومجمع عمومی

 

43 دژکام

مدیرعامل پایانه های مسافربری شهرداری جیرفت وعضومجمع عمومی

 

44 حسین اکبری

مدیر پایانه های مسافربری شهرداری مس سرچشمه
 وعضومجمع عمومی

45 سجاد بهرامی مدیر پایانه های یاسوج وعضو مجمع عوی اتحادیه
46 افشار عبدی مدیر پایانه های کرمانشاه و عضو مجمع عمومی اتحادیه
47    
48