نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

عملکرد اتحادیه پایانه های کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟