آبان 1394 18:0:14 خندان دل : وابسته كردن شهرداري ها به دولت رويكرد مناسبي نيست

آبان 1394 18:0:14 خندان دل : وابسته كردن شهرداري ها به دولت رويكرد مناسبي نيست

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشورگفت : رويكرد وابسته كردن شهرداري ها به دولت در بلندمدت رويكرد مناسبي نخواهد بود.به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، هوشنگ خندان دل روز دوشنبه در نخستين همايش بانوان عضو شوراهاي اسلامي شهرهاي سراسر كشور در مركز همايش هاي بين المللي شهرداري قم، با بيان اينكه بايد از وابستگي شوراها، شهرداري ها و دهياري ها به دولت كاسته شود، تصريح كرد: اگر شرايطي را بوجود آوريم كه راه حل كارها را فقط به كمك هاي دولتي منجر كنيم، راه حل مناسبي نيست. وي خاطرنشان كرد: وابستگي به دولت افق خوبي را در پيش روي ما قرار نمي دهد بايد در راهي گام برداريم كه اين نهادها را مستقل از دولت بنماييم و به گونه اي حركت كرد كه تعادل بين درآمدها و هزينه ها برقرار شود. وي اظهار كرد: متاسفانه در مجموعه شهرداري ها بين سه تا پنج برابر حد موجود، نيروي انساني وجود دارد و اين امر موجب كمبود بودجه مي شود؛ توجه داشته باشيم كه اگر به اين امر مراقبت نكنيم سبب مي شود كه اعتماد عمومي مردم را به خود از دست بدهيم. معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور افزود: افزايش نيروي انساني در اين مجموعه ها مخاطرات ديگري را علاوه بر حقوق به همراه دارد و اين امر موجب ناكارآمدي و سردرگمي براي ارباب رجوع و ايجاد نارضايتي نيز مي شود. خندان دل، از اعضاي شوراهاي اسلامي خواست تا در مقابل گسترش ساختارهاي سازماني و افزايش نيروي انساني در حوزه خود حساس باشند و كسب رضايت مجموعه منطقه اي كه نمايندگي آن را برعهده دارند برايشان اصل باشد. وي تاكيد كرد كه شوراباوري مدت هاست در سطح كشور به وجود آمده است و اين مساله نه تنها در قوانين كه در رفتارهاي مسئولان نيز مشاهده مي شود و امور را بايد هر چه بيشتر به مردم محول كنيم و اين امر در شوراهاي اسلامي شهر و روستا متجلي مي شود. معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور خاطرنشان كرد: اجراي امور توسط مردم روز به روز گسترش بيشتر مي يابد و در اين زمينه نيازمند هم انديشي، مشاركت، هم افزايي و تعامل با يكديگر هستيم. از 117 هزار تن عضو در 38 هزار واحد شوراهاي اسلامي سراسر كشور سه هزار تن از آنها زنان هستند، همچنين در شهرهاي كشور 1230 واحد شورايي داريم كه از 10 هزار تن عضو اين شوراها 530 تن آنها زن هستند.