احداث ترمينال


از آنجا که اولين تاسيسات پايانه هاي استاندارد در تهران به اجرا گذاشته شد و سازمان ترمينالهاي تهران اولين مجموعه از اين تشکيلات مي باشد لذا بسياري از قوانين سازمانهاي پايانه ها ابتدا به ساکن در مورد تهران به تصويب رسيد که البته طبق ماده 5 اين لايحه شهرهاي با جمعيت يکصد هزار نفر مکلف به تأسيس ترمينال با در نظر گرفتن همين قوانين بسته به امکانات خود مي باشند . با گسترش پايانه ها در کشور و همچنين سازمانهاي پايانه ها اين مواد دچار تغييرات گرديده و از آن قوانين ديگري منشعب شد که در ذيل به آنها مي پردازيم :

1-   لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل شهر تهران مصوب 9/2/1359

2- قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب17/12/1372

3-   آئين نامه اجرائي ماده 2 اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب 10/8/1374 

4-   آئين نامه اجرائي ماده 6 قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب 7/3/81

5-   آئين نامه اجرائي ماده 2 اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب 29/10/138