انتصاب آقای دکتر حسین عادلی سعدآباد بعنوان سرپرست سازمان پایانه های شهرداری تبریز

انتصاب آقای دکتر حسین عادلی سعدآباد بعنوان سرپرست سازمان پایانه های شهرداری تبریز

طی حکمی از سوی شهردار محترم تبریز آقای دکتر حسین عادلی سعد آباد بعنوان سرپرست سازمان پایانه های شهرداری تبریز منصوب شدند