انتصاب آقای مهندس فضل احمدی نیا بعنوان رِِئیس سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اهواز

انتصاب آقای مهندس فضل احمدی نیا بعنوان رِِئیس سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اهواز

طی حکمی از سوی شهردار محترم اهواز آقای مهندس فضل احمدی نیا بعنوان رئیس سازمان پایانه های مسافر بری شهرداری اهواز منصوب شدند