انتصاب آقای پیمان پارسای محمودی به ریاست سازمان حمل ونقل بارومسافر شهرداری رشت

انتصاب آقای پیمان پارسای محمودی به ریاست سازمان حمل ونقل بارومسافر شهرداری رشت

آقای عبادی مدیرعامل اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری شهرداری های کشور، این انتصاب را ازطرف خود ،هیئت مدیره وکارکنان اتحادیه به ایشان تبریک گفتند.