برنامه نخستين همايش علمي مديريت روستايي و توسعه پايدار اعلام شد.

برنامه نخستين همايش علمي مديريت روستايي و توسعه پايدار اعلام شد.

نخستين همايش علمي مديريت روستائي و توسعه پايدار با هدف ارزيابي و آسيب شناسي بيش از يك دهه حضور دهياري ها در عرصه مديريت روستائي كشور 15 دي ماه سال جاري از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در وزارت كشور برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور، برنامه زمانبندي اين همايش به شرح زير است:

 برنامه افتتاحيه

سرود جمهوري اسلامي و تلاوت قران كريم

8-7:45

سخنراني و خيرمقدم رئيس همايش، جناب آقاي مهندس خندان دل

8:10-8

گزارش دبير علمي همايش، جناب آقاي دكتر رضواني

8:20-8:10

سخنراني دو نفر از دهياران منتخب

8:40-8:20

سخنراني دكتر محمدحسين پاپلي يزدي

9:10-8:40

سخنراني معاون محترم توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، ‌جناب آقاي دكتر رضوي

9:30-9:10

سخنراني وزير محترم كشور، جناب آقاي دكتر رحماني فضلي

9:30-10

 

 نشست ويژه

هيات رئيسه: دكتر سيروس سلمان‌زاده، دكتر سيد حسن مطيعي لنگرودي، دكتر محمود طالقاني

سخنران اول: 10:40-10:20

دكتر اسماعيل شهبازي- استاد دانشگاه شهيد بهشتي : مديريت روستا در فرايند توسعه پايدار

سخنران دوم: 11-10:40

دكتر علي اكبر جلالي- استاد دانشگاه علم و صنعت ايران: نقش جهاني‌شدن و مشاغل دانش بنيان در نيل به توسعه پايدار روستايي

سخنران سوم: 11:20-11

دكتر عبدالرضا ركن الدين افتخاري- استاد دانشگاه تربيت مدرس: چالش هاي مديريت روستايي خرد(محلي) در ايران

سخنران چهارم: 11:40-11:20

دكتر محمد حسين عمادي- مشاور وزير جهاد كشاورزي: نقش تعاملى مردم، محيط و حاكميت در مديريت توسعه پايدار روستايي،درسهايي تجربي از مدل ساموئل آندونگ (كره جنوبي)

سخنران پنجم: 12-11:40

دكتر  حسين ايماني جاجرمي-  دانشيار دانشگاه تهران: مديريت روستايي و سياستهاي  كلي نظام

  نشست تخصصي دهياري‌ها ، توسعه كالبدي و محيط زيست روستايي                             

رئيس نشست: دكتر سيد علي بدري

اعضاي نشست: دكتر نصرالله مولايي هشجين، دكتر مصطفي طالشي، دكتر محمدرضا بمانيان، دكتر حسن پسنديده، دكتر مجيدعبدالهي، مهندس غلامرضا مجيدي

سخنران نشست: دكتر جمشيد عينالي- عضو هيات علمي دانشگاه زنجان

عنوان مقاله : ارزيابي نقش اعتبارات مسكن در مقاوم سازي  مسكن روستايي 

 محورهاي  نشست:

 مرور وظايف قانوني دهياري‌ها در زمينه حفظ منابع طبيعي، محيط زيست ومديريت ساخت و ساز در روستاها

 بررسي نقش و عملكرد دهياري‌ها در حفاظت از منابع طبيعي، حفظ محيط زيست، حفاظت از اراضي كشاورزي، بهداشت محيط روستايي، توسعه كالبدي، مديريت و كنترل ساخت و ساز در مناطق روستايي

چالش هاي موجود در زمينه نقش آفريني دهياري‌ها در توسعه كالبدي و حفظ محيط زيست روستايي

 ارائه توصيه‌هاي سياستي و راهكارهاي اجرايي مناسب براي توسعه كالبدي و حفظ محيط زيست روستاييدر برنامه ششم توسعه كشور با توجه به نقش دهياري‌ها و مديريت محلي در مناطق روستايي

نشست تخصصي دهياري‌ها و توسعه اقتصاد روستايي                                              

رئيس نشست: دكتر عليرضا دربان آستانه

اعضاي نشست: دكتر حسين شعبانعلي  فمي،  دكتر محمد حسين كريم، مهندس حسين صفايي، دكتر سيدحسن كاظمي، دكتر حسن طائي، مهندس علي‌اكبر اسدي، مهندس رسول محمدي راستين، مهندس ناصر زرگر

سخنران نشست: دكتر عليرضا دربان آستانه- عضو هيات علمي دانشگاه تهران

عنوان مقاله : نقش كارآفريني در عملكرد دهياري‌ها

محورهاي  نشست:

مرور وظايف قانوني دهياري‌ها در زمينه توسعه اقتصاد روستايي

بررسي نقش و عملكرد دهياري‌ها در زمينهتوسعه فعاليت‌هاي كشاورزي و غير كشاورزي در محيط‌هاي روستايي ( گردشگري، فعاليت‌هاي خدماتي و صنايع دستي و ماشيني

چالش‌هاي موجود در زمينه توسعه اقتصاد روستايي با توجه به حوزه عملكرد دهياري‌ها

ارائه توصيه‌هاي سياستي و راهكارهاي اجرايي مناسب برايتوسعه فعاليت‌هاي كشاورزي و غير كشاورزي در مناطق روستايي در برنامه ششم توسعه كشور با توجه به نقش دهياري‌ها و مديريت محلي در مناطق روستايي

  نشست تخصصي توانمند سازي دهياري‌ها و جامعه محلي                                                  

رئيس نشست: دكتر  مهران شيراوند

اعضاي نشست: دكترحسين ايماني جاجرمي، دكتر فيروزآبادي، دكتر محمود جمعه پور، دكتر موسي عنبري، دكتر حبيب جباري

سخنران نشست: جناب آقاي دكتر غريب فاضل نيا- دانشيار دانشگاه زابل

عنوان مقاله: تحليل ويژگي هاي اختصاصي دهيار بر ميزان رضايتمندي مردم، اعضاي شوراي اسلامي و مسئولين از عملكرد  دهياري

محورهاي نشست:

بررسي وظايف قانوني دهياريها وشناسايي نيازهاي آموزشي دهياران

ارزيابيو اثربخشي برنامه هاي آموزش دهياران در كشور

توانمندسازي مردم ونهادهاي محلي، توانمند سازيزنان و گروههاي شغلي و اجتماعي در روستاها

چالش هاي موجود در زمينه توانمند سازي دهياريها و جامعه محلي

ارائه توصيه هاي سياستي و راهكارهاي اجرايي مناسب براي توانمند سازي دهياريها و جامعه محلي در برنامه ششم توسعه كشور

 برنامه اختتاميه

ارائه گزارش توسط رؤساي نشست هاي تخصصي

17-16:30

گزارش دبير علمي همايش

17:10-17

گزارش دبير اجرايي همايش

17:20-17:10

اهداء جوائز

17:50-17:20

قرائت بيانيه پاياني همايش

18-17:50