توضيحات دبير شوراي عالي ترافيك كشور در زمينه تغيير شرايط فعلي طرح زوج و فرد

توضيحات دبير شوراي عالي ترافيك كشور در زمينه تغيير شرايط فعلي طرح زوج و فرد

دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با تاكيد بر تغيير شرايط فعلي طرح زوج و فرد گفت: بايد محدوديت‌ها براساس آلايندگي خودروها اعمال شود مانند طرح محدوده كم آلاينده يا (LEZ) كه در كشورهاي مختلف اجرا مي‌شود.مهدي يدي همداني در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا درباره بررسي لغو طرح زوج و فرد و تغيير معيار ورود به طرح افزود: براساس قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا كه در سال 1374 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد در شرايط اضطرار آلودگي هوا محدوديت‌هاي خاصي براي منابع آلوده كننده در نظر گرفته مي‌شود از جمله براي خودروها.وي افزود: برهمين اساس طرح‌هاي مختلفي براي شرايطي كه كيفيت هوا به حالت اضطرار مي‌رسد اجرا مي‌شود يكي از طرح‌هايي كه در كشور از سال 1384 به بعد مطرح شد اجراي طرح زوج و فرد در شهر تهران بود كه در ابتدا به صورت آزمايشي و بعد به صورت هميشگي در مواقع اضطرار انجام شد؛ اما بعد از مدتي به يك طرح دائمي تبديل شد كه هيچ ارتباطي به وضعيت هوا نداشت.وي ادامه داد: طرح زوج و فرد در شرايطي به طرح دائمي تبديل شد كه مباني قانوني و حقوقي اين موضوع بهبود شرايط ترافيكي نبود، بلكه شرايط بهبود محيط يست مدنظر بوده است. در بسياري از كشورها براي بهبود كيفيت هوا براي خودروهاي آلوده كننده معمولا در روزهايي كه هوا آلوده است محدوديت‌هايي قائل مي‌شوند و مي‌توان تنها از پكن به عنوان يك استثنا نام برد كه در مواقع آلودگي هوا از طرح زوج و فرد استفاده مي‌كند بلكه عمده كشورهاي جهان محدوديت‌ها را براي خودروهاي آلوده كننده و خودروهايي كه كيفيت پايين و آلايندگي بيشتر دارند، قائل مي‌شوند.وي تاكيد كرد: در راستاي همين تفكر جلسات مختلفي بين دبيرخانه شوراي عالي ترافيك و شهرداري تهران برگزار شد و در جلسه شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران نيز مقرر شد كه شهرداري تهران اقداماتي انجام دهد كه طرح زوج و فرد از وضعيت فعلي خارج شود و ملاك ورود به محدوده پلاك خودرو نباشد؛ بلكه محدوديت‌ها براساس وضعيت آلايندگي خودروها در نظر گرفته شود؛ مشابه طرحي كه در جهان با عنوان (LEZ) يعني محدوده كم آلاينده از آن ياد مي‌شود.همداني با تاكيد بر نداشتن جايگاه قانوني اجراي دائمي طرح زوج و فرد افزود: اجراي دائمي طرح زوج و فرد با قوانين موجود كشور انطباق ندارد و براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، اجراي محدوديت‌هاي دائمي كه براي بهبود ترافيك شهر است به هيچ وجه نبايد از پنج درصد مساحت شهر بيشتر باشد در حالي كه طرح زوج و فرد در مقياس فعلي تقريبا در بيش از 10 درصد سطح شهر تهران در حال اجرا است، اما براساس مصوبه شواري عالي ترافيك اجراي طرح‌هايي تحت عنوان (LEZ) مي‌تواند حتي تا صد درصد سطح شهر را نيز پوشش دهد؛ به طوري كه در آينده ممكن است تردد خودروهايي كه كيفيت زيست محيطي آنها از يك حدي پايين‌تر باشد در كل شهر تهران و يا محدوده‌هاي بزرگي ممنوع باشد.وي با تاكيد بر اينكه وزارت كشور از تمامي طرح‌هايي كه شهرداري تهران براي بهبود وضعيت محيط زيست شهر ارائه كند به صورت كامل حمايت مي‌كند، ادامه داد: طرح (LEZ) نيز توسط شهرداري تهران كارهاي مطالعاتي‌اش انجام شده و به عنوان طرحي كه شهرداري در جهت بهبود محيط زيست و بهبود كيفيت هوا ارائه كرده است مورد حمايت وزارت كشور است.دبير شوراي عالي ترافيك با تاكيد بر تغيير معيار و شكل طرح زوج و فرد گفت: اين طرح بايد از شكل فعلي تغيير كند و به گونه‌اي باشد كه عدالت بيشتري برقرار شود اگر قرار است اين طرح ادامه پيدا كند حداقل بايد ملاك زوج و فرد براساس روزهاي ماه و تقويم باشد نه روزهاي هفته تا شهروندان بتوانند در روزهاي مختلف از خودرو خود استفاده كنند. اميدواريم شرايط فعلي تغيير كند و شاخصي براساس معاينه فني خودروها ملاك قرار گيرد نه پلاك خودرو؛ در حقيقت بحث اصلي مباني قانوني طرح زوج و فرد است.وي تاكيد كرد: بايد سيستم‌هاي حمل و نقل عمومي به گونه‌اي تعريف شود و طوري در اختيار مردم قرار گيرد كه نياز مردم به طور كامل برطرف شود و فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني صورت گيرد كه شهروندان در جهت بهبود وضعيت شهر مشاركت كنند، فقط با ايجد محدوديت نمي‌توان سطح كيفيت زندگي در شهر را بهبود داد. محدوديت‌هاي ترافيكي بايد موثر بوده و از نگاه شهروندان مقبوليت داشته باشند. قطعا طرحي كه داراي مقبوليت و تاثير موثر نيست نبايد اجرا شود.