حضور جناب آقای دکتر معصومی معاون محترم امورشهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در اتحادیه سازمان های پایانه ها

حضور جناب آقای دکتر معصومی معاون محترم امورشهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در اتحادیه سازمان های پایانه ها

حضور جناب آقای دکتر معصومی معاون محترم امورشهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در اتحادیه سازمان های پایانه ها

دویستمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سازمان های  پایانه های مسافربری شهرداری کشور با حضورجناب آقای  دکتر معصومی معاون محترم امورشهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، روز سه شنبه 9/5/97 رأس ساعت مقرردر محل اتحادیه  برگزار گردید.

جناب آقای دکتر معصومی ضمن بازدید از اتحادیه، درجلسه هیئت مدیره شرکت وموارد مهم و راهبردی را به شرح ذیل ایراد فرمودند:

1-  با توجه به جایگاه تخصصی اتحادیه ها، خصوصا اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری شهرداری های کشور؛ انتظار بیش از این داریم که در تصمیم سازی ها وحوزه کارشناسی  وتخصصی، حضور فعال داشته باشند.

2-ضمن حمایت از اتحادیه و اعضاء هیئت مدیره، علاقمندیم اتحادیه از حیث انجام مأموریت های محوله از طرف سازمان، فعال تر و مؤثرتر نقش ایفا کند.

3-جناب آقای  دکتر معصومی در پاسخ به سؤالات وطرح مشکلات اعضاء هیئت مدیره به نمایندگی از سایرسازمانها  فرمودند: اتحادیه، ضمن تشکیل کمیته ای از نخبگان و متخصصین فعال در حوزه حمل ونقل، نسبت به  احصاء مشکلات حوزه پایانه ها  و بررسی عملکرد ها وضع موجود چارت وساختار سازمانی مربوطه در استانها وسایر شهرها جهت تصمیم گیری، به همراه پیشنهادات مربوطه، به حوزه دفتر هماهنگی حمل ونقل وترافیک سازمان ارائه گردد تا در اسرع وقت جهت اصلاح وتجدید نظر در ساختار سازمانی به صورت کاربردی و علمی تصمیم گیری و اقدام گردد.