حضور مهندس خندان دل در نشست مديران كل دفاتر شهري استانداريها

حضور مهندس خندان دل در نشست مديران كل دفاتر شهري استانداريها

نشست دو روزه مديران كل امور شهري و شوراهاي استانداريها با حضور مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به پايان رسيد.به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور مهندس خندان دل در اين نشست گفت : با توجه به قديمي بودن برخي قوانين و دستورالعملهاي حوزه مديريت شهري و با توجه به تشكيل چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، وزارت كشور در حال بازنگري در اين قوانين است تا زمينه كارايي بيشتر مديريت شهري در ارائه خدمات به شهروندان را فراهم كند.وي افزود: يكي از دلايل توجه وزارت كشور به رفع مشكلات شهرهاي كوچك در يك سال اخير اين بوده كه جلوي مهاجرت از اين شهرها به شهرهاي بزرگ گرفته شود زيرا مردم اين شهرها گاه جذابيتهاي زندگي شهري را در شهر خود مشاهده نمي كنند.وي افزود: اگر از محل مهاجرتها مشكلات حل نشود در آن صورت همچنان شاهد حاشيه نشيني در كنار شهرهاي بزرگ و كلان شهرها و پديد آمدن انبوهي از مشكلات اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي هستيم .خندان دل در ادامه گفت : با همكاري مجلس كمك به شهرهاي زير 50 هزار نفر و دهياريها از طريق اختصاص بخشي از اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده به وزارت كشور براي خريد ماشين آلات مورد نياز اين شهرها در سال آينده نيز همچنان ادامه مي يابد.وي همچنين تهيه و تدوين لايحه پيشنهادي مديريت شهري و لايحه درآمدهاي پايدار شهري و لايحه امور استخدامي و اداري شهرداريها از سوي وزارت كشور در سال جاري اشاره كرد و گفت : هدف ما از تهيه اين لوايح ارتقاء سطح خدمات شهرداريها به مردم ، شناسايي درآمدهاي پايدار براي شهرداريها و ساماندهي نيروي انساني است.وي افزود: تراكم نيروي انساني شهرداريها از مشكلات اين بخش است كه هم در شهرهاي كوچك و هم در شهرهاي بزرگ باعث افزايش حجم نيروي انساني شهرداريها و گاه نارضايتي مردم و بي اعتمادي آنها نسبت به شهرداريها مي شود.وي افزود : در حال تهيه سندهاي آسيب شناسي تهران و ساير كلان شهرها در بخشهاي مختلف هستيم كه اين اسناد در حال بررسي هاي كارشناسي در كميسيونهاي تخصصي دولت است.