دكتر نصرتي به عنوان عضو مجمع عمومي اتحاديه سازمان هاي پايانه هاي مسافر بري شهرداريهاي كشور منصوب شد

دكتر نصرتي به عنوان عضو مجمع عمومي اتحاديه سازمان هاي پايانه هاي مسافر بري شهرداريهاي كشور منصوب شد

اتحاديه سازمان هاي پايانه هاي مسافربري شهرداريهاي كشور

انتصاب جناب آقاي دكتر مسعود نصرتي را تبريك عرض نموده و ضمن آرزوي موفقيت تداوم توفيقات روزافزون ايشان را از درگاه احديت مسالت مي نمايد.