عنوان عوارض تمديد پروانه هاي ساختماني 13 شهرداري توسط وزير كشور ابطال شد

عنوان عوارض تمديد پروانه هاي ساختماني 13 شهرداري توسط وزير كشور ابطال شد

مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداری ها و دهياري های کشور از تشكيل جلسات كميته تخصصي عوارض با حضور دستگاه هاي ذيربط و ابطال عنوان عوارض 13 شهرداري مركز استان توسط وزير كشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، علي اكبر اسدي با بيان مطلب فوق افزود: در اجراي ماده (85) قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال (1375)، دفتر چه هاي عوارض سال 97 تمامي مراكز استان ها در جلسات متمادي كميته تخصصي عوارض با حضور دستگاه هاي ذيربط مورد بحث و تفحص قرار گرفت.

وي افزود: عنوان تعرفه عوارض"تمديد پروانه هاي ساختماني" خارج ازضوابط قانوني توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب شده است.

اسدي اضافه كرد: به استناد قانون فوق الذكر عنوان عوارض شهرهاي مشمول كه عبارتند از: اراك، اروميه، بجنورد، تبريز، رشت، زاهدان، زنجان، سمنان، شهركرد، كرمانشاه، گرگان، مشهد و ياسوج توسط وزير كشور ابطال شد.

وي خاطرنشان كرد: وضع عوارض موصوف مي بايست طبق ترتيبات تبصره(2) ماده(29) قانون نوسازي و عمران شهري صورت پذيرد.