معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: تلاش كرده ايم تا در برنامه ششم نگاه ويژه اي به شهرهاي مرزي شود و براي آنها اعتبارات خاصي قرار گيرد.

معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: تلاش كرده ايم تا در برنامه ششم نگاه ويژه اي به شهرهاي مرزي شود و براي آنها اعتبارات خاصي قرار گيرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرنا، ايسنا منطقه خليج فارس، علي نوذرپور در نشستي با شهرداران استان هرمزگان با تاكيد بر لزوم شكل گيري شوراهاي محلي، عنوان كرد: تشكيل اين شوراها در راستاي حضور افراد مجرب و متخصص در شوراهاي شهر بسيار مهم است و اعضاي شوراهاي شهر مي توانند از دل اين شوراهاي محلي انتخاب شوند.وي ادامه داد: بايد تلاش كنيم تا از پايه و زيرساخت نظام شورايي شكل گيرد و مفهوم شورا در قانون اساسي و فقه بسيار مهم و يك تئوري براي اداره كشور است.معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري‌ها در ادامه تحقق مناسب مديريت شهري را راه حل بسياري از مشكلات شهرها دانست و افزود: شهرداري ها توانايي مديريت مسائلي همچون گردشگري، بافت فرسوده و حمل و نقل شهري و ساير مسائل مديريت شهري را دارند و دولت بايد تنها شهرداري ها را هدايت و با رفع موانع، كار را براي آنها تسهيل كند.نوذرپور تصريح كرد: ما در تدوين برنامه ششم توسعه پيشنهاد داده ايم نگاه توزيع منابع شهرداري ها براساس مكان باشد و مي خواهيم در اين برنامه مديريت شهري به طور مناسبي شكل بگيرد.وي در ادامه با اشاره به اهميت شهرهاي مرزي و ساحلي، بيان كرد: تلاش كرده ايم تا در برنامه ششم نگاه ويژه اي به شهرهاي مرزي شود و براي آنها اعتبارات خاصي قرار گيرد و بايد با توجه خاص و اختصاص اعتبارات ويژه، كارهاي ويژه اي در شهرهاي مرزي كشور صورت گيرد كه بر اين اساس شهرهاي مرزي در زمينه هايي همچون تخصيص اعتبارات در اولويت هستند.معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اظهار كرد: همچنين يكي از جهت گيري هاي ما در وزارت كشور كمك به شهرداري هاي كوچك و محروم است و در مجموع 1243 شهر در كشور داريم كه 1065 شهر زير 50 هزار نفر جمعيت دارند.نوذرپور خاطرنشان كرد: همچنين براي ايجاد منابع درآمدي پايدار براي شهرداري ها نيز توسط وزارت كشور لايحه اي تهيه شده است و همچنين نظام برنامه ريزي در شهرداري ها نيز مورد توجه قرار گرفته است.