نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی اعضا هیئت مدیره5

حمیدرضا سلمانی

مدیرعامل سازمان پایانه های رفسنجان /
مسئولیت ها و وظایف