نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی اعضا هیئت مدیره7

دکترعلی نوذرپور

نماینده رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور وعضومجمع واتحادیه پایانه های مسافربری شهرداریهای کشور /
مسئولیت ها و وظایف