پلیس پیشگیری پایانه ها

پلیس پیشگیری پایانه ها

1-دستورالعمل اجرایی استقرارایستگاه های  پلیس در پایانه ها.

2-نقشه تیپ ساختمانی ایستگاه پلیس در پایانه ها؛ اجــــــــــراشــــــــــده در پایانـــــــــــــه اصفهـــــــــــان

 

              _دستورالعمل های فوق در کارتابل الکترونیکی تحت وب مدیران محترم قابل رویت می باشد.