یکصدونودوششمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سازمان های پایانه های شهرداری های کشور

یکصدونودوششمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سازمان های پایانه های شهرداری های کشور

یکصدونودوششمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری  شهرداری های کشوربا حضور نمایندگان جدید معرفی شده از سوی رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور؛ سرکار خانم حصاری وجناب آقای مهندس صابری در تاریخ سه شنبه 97/2/4 در محل اتحادیه پایانه های کشور برگزار گردید.