یکصدونودوهفتمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری شهرداری های کشور برگزارگردید

یکصدونودوهفتمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری شهرداری های کشور برگزارگردید

یکصدونودوهفتمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری  شهرداری های کشوربا حضور نمایندگان سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور،مدیر عامل سازمان پایانه ها وپارکسوارهای شهرداری تهران و دیگر اعضاء ؛ در تاریخ سه شنبه 97/2/25 در محل اتحادیه پایانه های کشور برگزار گردید.