یکصدو نودوپنجمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه برگزار شد

یکصدو نودوپنجمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه برگزار شد

یکصدونودوپنجمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری شهرداری های کشور درتاریخ 12/14/ 96 درمحل اتحادیه پایانه ها تشکیل گردید. دراین جلسه که به ریاست آقای صدیقی، رئیس جدید هیئت مدیره اتحادیه تشکیل گردید، از زحمات آقای میرمحمدی تقدیر بعمل آمد.