11 آبان 1394 18:3:11 وزير كشور : پويايي شوراهاي شهر مستلزم پيوند تجربه و عمل و اتصال به مراكز علميِ است

11 آبان 1394 18:3:11 وزير كشور : پويايي شوراهاي شهر مستلزم پيوند تجربه و عمل و اتصال به مراكز علميِ است

 

وزير كشور با تاكيد بر ارتباط شوراها با مراكز علمي خطاب به اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها گفت : نمي توانيد پويا باشيد، مگر اينكه تجربه هاي علميِ غني داشته باشيد و اين امر نياز به اتصال به مراكز علميِ غني دارد تا از نظرات كارشناسي و مشورتي ديگران استفاده شود و در كنار شوراها اتاق فكر و تصميم سازي واقعي و موثر داشته باشيد و از تجربه هاي ديگران استفاده كنيد؛ تجربه و عمل بايد به هم پيوند بخورد.به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، دكتر عبدالرضا رحماني فضلي كه روز دوشنبه 11 آبان ماه در نخستين همايش بانوان عضو شوراهاي اسلامي شهرهاي سراسر كشور در مركز همايش هاي بين المللي شهرداري قم سخن مي گفت با بيان مطلب فوق افزود : با بيان اينكه تجربه اي كه تاكنون در شوراها روي داده مجموعه اي از رضايت ها و نارضايتي هاست، نگاه متفاوت اما جمع بندي و برآيند مناسب است، اظهار كرد: ايرادي در كار نيست، تجربه مي كنيم، مهم اين است كه روند كار ما صعودي و رو به جلو باشد. وي با اشاره به تجربيات شوراها خاطرنشان كرد: اين امر بايد منجر به بهبود وضعيت شوراها و اصلاح رفتارهاي ما بشود، بايد مرتب در درون شورا يك نظام خود كنترلي، خود انتقادي و نظام جامع پوياي اصلاحات در شوراها وجود داشته باشد.رحماني فضلي، هدف اوليه شوراها را مشاركت در اداره كشور دانست  كه بايد شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اين جايگاه را براي خود تعريف كنند و كيفيت اين امر را افزايش دهند. وي گفت: اگر مديريت جامع شهري را مي گوييم به شوراها دهيم، آيا شوراها اين آمادگي را دارند؟ آنچه كه مهم است متوسط عملكرد شوراها قابل قبول باشد كه بتواند اين ظرفيت را انجام دهد و براي مشاركت شوراها، بايد پيوندشان با مردم بيشتر باشد چرا كه شوراها بايد حلقه بلاواسطه مردم و حاكميت باشند.وي با بيان اينكه ارتباط و تعامل شما با مردم بايد براي افزايش ظرفيت و پويا كردن باشد، گفت: بسياري از مردم از ظرفيت هاي خود مطلع نيستند و يا قدرت فعالسازي آن ظرفيت ها را ندارند كه نياز است شما در اين زمينه فعال شويد و اولويت ها براي مردم تبيين شود و با نگاه كارشناسي وضع آينده را ديد و تركيبي از نگاه كارشناسي و نگاه مردم را ايجاد كنيم تا هم مردم همراهي كنند و هم كار كارشناسي انجام شود. رحماني فضلي، با اشاره به اينكه قدرت بسيج و ساماندهي كردن نيروي مردمي در امر شوراها مهم است، تاكيد كرد: بايد ظرفيت ها را شناسايي و فعال كنيد؛ امروز پويايي، نوآوري و ابتكار در شوراها حرف اول را مي زند؛ قدرت مديريت منابع مالي مهم است و بايد الگوهاي مناسب را در كشور شناسايي كنيد و بسط دهيد.وزير كشور، همچنين بر آشنايي اعضاي شوراها به قوانين تاكيد كرد تا از ظرفيت هاي موجود در قانون استفاده بهينه بشود و در اين رابطه گفت: شما در يك بستر حقوقي و قانوني حركت مي كنيد بايد اين قانون ها را بدانيد و در كارآمد كردن قوانين موجود موثر باشيد. وي افزود: موضوع ديگر مساله آموزش است و بايد اعضاي شوراها، دهياران و شهرداران آموزش هاي لازم را ببينند چرا كه آموزش در پويايي نظام شوراها بسيار موثر است تا قدرت مديريت خود را در حوزه كارشان عملياتي كنند و از ظرفيت هاي قانوني شوراها، شهرداري ها و دهياري ها استفاده بهينه شود. وي گفت: در وزارت كشور بنا ما بر اين بوده است كه يك نگاه اصولي و روشمند به شوراها داشته باشيم و به شوراها واقعا اعتقاد دارم و بايد شورا را در مسير تفكرات توازن و تعادل منطقه اي خود ببينيم و مبتني بر همين انديشه نگاه ما به شوراها و امر واگذاري كار به مردم يك نگاه اصولي و روشمند بوده است.وزير كشور اضافه كرد: در امور برنامه ريزي كوشش كرديم در دولت كميسيون كلانشهرها را راه بياندازيم ولي تمام قوانين مربوط به شوراها و شهرها را در آن بررسي مي كنيم و اين يك حركت ساختاري مناسبي است كه در درون دولت نهادينه شده است.رحماني فضلي خاطرنشان كرد: اصلاح قانون شوراها، دهياري ها، خدمات شهري و مقررات استخدامي شهرداري ها در دولت در دست بررسي است. وزير كشور بيان كرد: شوراهاي اسلامي مي توانند لايحه و طرح به دولت و مجلس شوراي اسلامي بدهند از اين رو بايد از اين ظرفيت ها استفاده كنيم و يك ردپاي مطمئن و موثر از خود بجاي بگذاريم.وي با اشاره به حضور بيش از 117  هزار تن در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور از آن بعنوان يك لشكر عظيم ياد كرد كه مي توانند در كشور موثر باشند و گفت: شوراي عالي استان ها نقش موثري را مي تواند در سطح كشور داشته باشد؛ گام هاي خوبي نيز برداشته شده است اما كافي نيست و بايد اين انتقال تجربه، دانش و بيان خلاءها و نوآوري ها و فضاي تعاملي بيشتر شود.
وي همچنين با اشاره به حضور بيش از 109 هزار تن در شوراهاي اسلامي روستاهاي كشور از آن بعنوان يك توانمندي در امر توسعه پايدار ياد كرد و گفت: اگر ما يك نگاه منظومه اي به برنامه ريزي داشته باشيم، اولويت بايد روستاها باشند، براي اينكه در مهاجرت از روستاها؛ آثارش حاشيه نشيني ها، بزهكاري ها و آسيب هاي اجتماعي، بلا استفاده ماندن ظرفيت هاي منابع طبيعي در روستاها، افزايش مصرف و واردات و كاهش رشد اقتصادي است؛ از اينرو اين 109 هزار نفري كه در شوراهاي روستاها هستند بايد جلودار و پيشتاز حركت شوراها در مسير توسعه پايدار باشند. رحماني فضلي خاطرنشان كرد: حضور نزديك به سه هزار زن در شوراهاي اسلامي سراسر كشور نشان از علاقه مندي حضور بانوان در اين عرصه و نيز باورمندي مردم به حضور آنها در صحنه اجتماعي است.وي در بخش ديگري از سخنانش در زمينه «شورا باوري» گفت: اين مساله يك امر قرآني، قانوني و اجتماعي است ما اصل شورا را به طور حتم باور و اعتقاد داريم و روند شوراهاي موجود نيز روند بسيار خوبي است و الان شوراها داراي تجربه و آموزش شده اند و قوانين و مقررات خوبي در اين زمينه داريم و اعتماد عمومي مردم را هم در اين مدت بيشتر توانستيم جلب كنيم و در مشكلات كشور سهيم شده ايد و كمك به دولت مي شود و اين امر جايگاه شوراها را ارتقا داده است.وزير كشور، با اشاره به دستاوردها و نتايج مختلف انقلاب اسلامي ايران خاطرنشان كرد: اگر نتيجه انقلاب اسلامي را فقط شوراها بدانيم بايد هميشه شاكر و شكرگزار خداوند متعال در اين زمينه باشيم.وي با بيان اينكه در كشور ما همه چيز مبتني بر مردم است، گفت: در تاريخ چند هزار ساله ايران نداريم كه مردم اينگونه در نظام تصميم گيري كشور جايگاهي داشته باشند و در گذشته حاكمان براي مردم تصميم گيري مي كردند و دايره تصميم گيري آنان در حيطه خانواده بود و با مشروطيت به ظاهر امكان حضور مردم در عرصه هاي مختلف كشور فراهم شد اما با استبداد صغير و كبير و اتفاقات پس از آن و مجلس هاي تشريفاتي در زمان پهلوي انتخابات و انتخاب شدگان جايگاه واقعي خود را نداشتند. وي تصريح كرد: اما در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، هنگام نگارش قانون اساسي، مردم بعنوان محور اصلي حاكميت و حكومت مورد توجه واقع شدند و شاهد حضور آنان در عرصه هاي مختلف هستيم و اوج اين تجلي شوراهاي اسلامي شهر و روستا هستند. رحماني فضلي افزود: رئيس جمهوري، اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري را مردم تعيين مي كنند و اساس آزادي و پيشرفت در همين جاست؛ در نظام ما همه چيز به دست مردم است و تعيين سرنوشت مي كنند.وي گفت: بايد شكرگزار اين نعمت باشيم، هم شكر خدا را بگوييم، هم باور داشته باشيم و هم عملي اقدامات خود را به گونه اي انجام دهيم كه خدا را از خود راضي كنيم و وقتي اين حكومت در مسير بهروزي، عدالت و پيشرفت كار مي كند موجب رضايت خدا مي شود پس بايد تلاش كنيم تا منشا خير در شوراها باشيم و تصميماتي بگيريم كه منافع مردمِ هم حال و هم آينده در آن باشد، چرا كه آثار تصميمات شما در جامعه ماندگار است. وي اظهار كرد: اگر از منظر توحيدي به اين امر نگاه كنيم بايد در مقابل تصميمات خود جوابگوي درگاه خدا باشيم از اينرو بايد پاسخگوي تصميمات امروز خود در روز قيامت باشيم؛ آيا منفعت خود، فاميل، گروه و حزب در تصميمات ما موثر است يا منفعت جامعه براي ما مهم است. رحماني فضلي خاطرنشان كرد: در نظام جمهوري اسلامي ايران مسئوليت ها يك توفيق است و بايد پاسخگوي آن نيز باشيم و اين حق الناس است.