نشست هم اندیشی معاونان و مدیران حمل و نقل اتحادیه های پنج گانه کشور و ترافیک و روسای پلیس راهور کلانشهرهای کشورو معاونان حمل ونقل وترافیک شهرداران کلانشهرها