تقدیر مدیر کل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از آقای مهندس صدیقی مدیرعامل محترم سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران