معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور خبر داد: لایحه پیشنهادی درآمدهای پایدار شهرداری ها تقدیم معاون اول رئیس جمهور شد