اهداف، راهبرد و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران وسایر کلان شهرها تعیین شد

۱۱ مرداد ۱۳۹۳

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران در جلسه 25/4/1393 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی اهداف ماموریت راهبردها وشرح وظایف کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران وسایر کلان شهرها را تعیین کرد.بر این اساس سیاستگذای، زمینه سازی، بررسی لوایح و مقررات و در صورت لزوم ایجاد سازو کار مناسب به منظور ایجاد مدل مطلوب تعامل قوه مجریه ومدیریت شهری در جهت تحقق مدیریت مطلوب یکپارچه شهری از طریق تعریف نسبت بین ارکان اداره ملی ومدیریت محلی جزو هدف و ماموریت کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران وسایر کلان شهرها تعیین شده است .همچنین توسعه پایدار محلی، بهبود نظام مدیریتی کلان شهرها، نظارت دقیق وکارآمد بر گسترش کلان شهرها، تحقق حداکثری حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت محیط زیست، تحقق نظام مالیه محلی و درآمد پایدار و افزایش سطح مشارکت مردم در اداره امور محلی با رعایت اصل 103 قانون اساسی از راهبردهای تعیین شده برای این کمیسیون است .بر اساس این مصوبه تدوین وبروز رسانی منظم آسیب شناسی، طبقه بندی، اولویت بندی و رفع برنامه ریزی شده مسایل ومشکلات کلانشهرها ،سیاستگذاری، هماهنگی وحمایت مدیریت کلان شهرها با اولویت تحقق مدیریت یکپارچه شهری و بهبود نظام مدیریتی کلان شهرها ، تدوین وارایه پیشنهاد های لازم برای رفع مشکلات مدیریت شهری کلان شهرها با اولویت رفع تداخل نهادهای موازی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ،توجه به رعایت ظرفیت زیستی ، حل معضل ترافیک،توسعه حمل ونقل عمومی و ایمنی شهری از جمله وظایف کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران وسایر کلان شهرها تعیین شده است .همچنین سیاستگذاری برای توقف روند مهاجرت به کلان شهرها، برنامه آمایش جامع کشور وایجاد مزیت برای بازتوزیع فعالیت وجمعیت در چارچوب سیاستهای کلی آمایش ابلاغی مقام معظم رهبری،تدوین وتنظیم مدل وساز وکار مالی وتدوین بودجه کلان شهرهابا هدف تحقق نظام مالیه محلی و درآمد پایدار، ارزیابی روند اجرای قوانین ومقررات حوزه مدیریت شهری در کلان شهرها و میزان اثربخشی آنها تدوین فرایند های اجرایی برای جلب وافزایش مشارکت شهروندان ، نهادهای حرفه ای صنفی و مدنی بر مبنای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات در مراحل بررسی و تصمیم سازی پیرامون مسایل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،؛ ریست محیطی کلان شهرها ، سیاستگذاری و تدوین نحوه واگذاری انجام طرحهاو پژوهشهای مربوط به مشکلات کلان شهرها به دانشگاهها و مراکز مطالعاتی و مشاوران ذی صلاح داخلی وخارجی از دیگر وظایف تعیین شده برای کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران وسایر کلان شهرها است .بر اساس این مصوبه استاندار، رییس شورای شهر وشهردار سایر کلان شهرها با حق رای در جلسات کمیسیون اصلی ومعاونین آنهادر جلسات کمیته فرعی حضور می یابند .این مصوبه در تاریخ 4/5/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .