برگزاری اولین جلسه استراتژیک ۵ ساله حمل و نقل شهرداری اصفهان

۵ مرداد ۱۳۹۳

این جلسه با حضور معاونت محترم حمل و نقل ، مدیرعاملین سازمانهای پایانه ها ،تاکسیرانی ،اتوبوسرانی ،مدیر برنامه ریزی و بودجه معاونت پژوهش و تنی چند از کارشناسان مربوطه برگزار گردید.