تقدیر مدیر کل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از آقای مهندس صدیقی مدیرعامل محترم سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران

۴ آذر ۱۳۹۸

تقدیر مدیر کل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از آقای مهندس صدیقی مدیرعامل محترم سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران

آقای مهندس مهدی زاده  مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به همراه اعضاء و رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر اراک از پایانه های غرب و بیهقی سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران بازدید کردند و به خاطر اقدامات صورت گرفته در تجهیز اتاق مادر در راستای و تکریم مادر کودک در فضای مناسب و شاد عنوان کرده و خواستار تجهیز و توسعه اتاق مادر و کودک در سایر سازمان های پایانه های شهرداری های کشور شدند.

در پایان بازدید هیأت همراه ضمن تقدیروتشکر از زحمات مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران خواستار انتقال تجارب ارزشمند مدیریت و تجهیز اتاق مادر و کودک در اقصی نقاط کشور شدند.