انتصاب آقای مهندس فضل احمدی نیا بعنوان رِِئیس سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اهواز

۵ آبان ۱۳۹۷

طی حکمی از سوی شهردار محترم اهواز آقای مهندس فضل احمدی نیا بعنوان رئیس سازمان پایانه های مسافر بری شهرداری اهواز منصوب شدند