انتصاب آقای دکتر حسین عادلی سعدآباد بعنوان سرپرست سازمان پایانه های شهرداری تبریز

۶ آبان ۱۳۹۷

طی حکمی از سوی شهردار محترم تبریز آقای دکتر حسین عادلی سعد آباد بعنوان سرپرست سازمان پایانه های شهرداری تبریز منصوب شدند