اعضا هیئت مدیره

امیرحسین صدیقی : رئیس هیئت مدیره و مجمع عمومی اتحادیه پایانه های کشور و مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران
عباس محبوبی
عباس محبوبی : عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان
حسین عادلی : عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسا فربری شهرداری تبریز
مهدی مژدهی فرد : عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ارومیه
محمد حسینی : عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پابانه های مسافربری شهرداری قزوین
افشار عبدی : بازرس اتحادیه و مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری کرمانشاه
امیر جمشید نژاد : عضو علی البدل دوم هیئت مدیره اتحادیه و مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری سنندج