پلیس پیشگیری پایانه ها

  1. دستورالعمل اجرایی استقرارایستگاه های  پلیس در پایانه ها.
  2. نقشه تیپ ساختمانی ایستگاه پلیس در پایانه ها؛ اجــــــــــراشــــــــــده در پایانـــــــــــــه اصفهـــــــــــان

              _دستورالعمل های فوق در کارتابل الکترونیکی تحت وب مدیران محترم قابل رویت می باشد.