اساسنامه

اساسنامه اتحادیه سازمانهای پایانه های مسافربری شهرداریهای کشور

فصل اول : کلیات

ماده 1 : به منظور فراهم آوردن زمینه های همکاری مناسب و مساعدت به سازمانهای پایانه های (ترمینالهای ) شهرداریهای کشور در راتباط با تأمین امکانات مورد نیاز و ارایه خدمات آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، تخصصی و ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی پیرامون طرحهای جاری و آتی و همچنین استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در احداث و بهره برداری پایانه ها . اتحادیه سازمانهای پایانه های ( ترمینالها ) شهرداریهای کشور که در این اساسنامه اختصاراً ( اتحادیه ) نامیده می شود به استناد بند 6 ماده 11 اساسنامه سازمان شهرداریهای کشور تشکیل می گردد .

ماده 2 : اتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مفاد این اساسنامه وظایف محوله را انجام می دهد .

ماده 3 : مرکز اتحادیه تهران می باشد .

ماده 4 : محدوده فعالیت اتحادیه کشور ایران می باشد .

ماده 5 : مدت اتحادیه از تاریخ تأسیس نامحدود می باشد .

ماده 6 : اتحادیه با هدف پشتیبانی و توسعه و تجهیز پایانه های شهرداریهای کشور و بهبود ارایه خدمات به شهروندان فعالیت می نماید .

ماده 7 : وظایف

 1. انجام مطالعات لازم جهت ساماندهی سیستمهای مالی ، اداری ، فنی ، بهره برداری و برنامه ریزی سازمانهای پایانه های شهرداریهای کشور .
 2. تدوین و برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای مدیران و کارکنان و برپایی گردهمایی های اداری به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی اعضاء .
 3. برنامه ریزی و پشتیبانی جهت واگذاری امور تصدی گری سازمانهای پایانه های شهرداریهای کشور به بخش غیر دولتی .
 4. ارایه خدمات مشاوره ای و تخصصی در زمینه های مختلف از جمله تقویت و بهینه سازی وضعیت ارایه خدمات به منظور تسریع و تسهیل در حمل و نقل مسافری .
 5.  بررسی و هماهنگی لازم در خصوص تعیین و تدوین ضوابط کلی احداث پایانه های مسافربری .
 6. برنامه ریزی و اقدام درخصوص ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی شهروندان و فرهنگ سازی استفاده بهینه از پایانه های شهرداریهای کشور
 7. ایجاد سازوکار لازم برای همکاری متقابل اعضاء بالاخص پایانه های شهرداریهای شهرهای همجوار در زمینه های مختلف .
 8. ایجاد صندوق اعتبارات با استفاده از سرمایه گذاری اعضاء و اعتبارات اعطایی دولتی و محلی و احیاناً حقیقی و حقوقی برای تامین نیاز مالی اتحادیه با رعایت مقررات .
 9. استفاده از خدمات افراد متخصص ، مهندسین مشاور ، پیمانکاران ، سازندگان ، دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی اعم از داخلی یا خارجی با رعایت مقررات .
 10. بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص اصلاح روشها ، ضوابط و شاخصهای توزیع اعتبارات و سایر امکانات به وزارت کشور برای تخصیص عادلانه یارانه ، تسهیلات و امکانات .
 11. ارایه شیوه های جدید برای استفاده مطلوبتر ازپایانه های موجود و امکانات بخش غیر دولتی .
 12. نظارت مستمر بر حسن اجرای سیاستهای مورد توافق اعضاء و ارایه راهکارهای علمی و اجرایی برای رفع نقاط ضعف و تعمیم نقاط قوت .
 13. انجام سایر امور مرتبط با اهداف و وظایف قانونی اتحادیه .

ماده 8 : سرمایه اتحادیه از محل حق عضویت پرداختی اعضاء تامین می گردد .

تبصره 1 : سازمانهای پایانه های شهرداریهای عضو موظفند به ازاء هر دستگاه اتوبوس فعال در جابجایی مسافر مبلغ یکصد هزار ریال حق عضویت به حساب اتحادیه واریز نمایند .

تبصره 2 : در صورت نیاز به سرمایه بیشتر ، اتحادیه می تواند نسبت به افزایش مبلغ و یا تعداد سهام اعضاء متناسب با تعداد اتوبوسها اقدام نماید .

ماده 9 : کلیه سازمانهای پایانه های شهرداریهای موجود و جدید التاسیس برای برخورداری از خدمات اتحادیه مکلفند نسبت به تودیع و پرداخت حق عضویت خود و یا افزایش سرمایه برابر مصوبات اتحدیه اقدام نماید .

تبصره : درصورت انحلال اتحادیه کلیه دارائیها اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون به نسبت سرمایه اعضاء به آنان منتقل می گردد .

فصل دوم : ارکان اتحادیه

ماده 10 : ارکان اتحادیه عبارتند از :

الف : مجمع عمومی

ب : هیئت مدیره و مدیر عامل

ج : بازرس ( حسابرس )

ماده 11 : مجمع عمومی اتحادیه به صورت عادی یا فوق العاده از اعضاء ذیل تشکیل می گردد :

 1. 2 نفر کارشناس حمل و نقل و ترافیک به انتخاب رئیس سازمان شهرداریها و دهیارهای کشور .
 2. مدیران عامل سازمانهای پایانه های شهرداریهای کشور .

تبصره 1 : رئیس و دو نفر ناظر مجمع با رای اکثریت اعضاء مجمع انتخاب می شوند .

تبصره 2 : مدیر عامل اتحادیه ، علاوه بر وظایف محوله ، وظایف دبیری مجمع را نیز بر عهده خواهد داشت .

ماده 12 : تشکیل جلسات مجمع و نحوه اتخاذ تصمیم :

الف : مجمع عمومی عادی سالی 2 بار یکی در تیرماه برای تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان سال قبل و تفریغ بودجه و نیز تصمیم در خصوص استفاده از سود ویژه و میزان ذخیره آن و همچنین تامین سایر ذخایر مالی و دیگری در بهمن ماه برای تصویب برنامه بودجه سال آینده و بطور کلی انجام وظایف ذیل به دعوت رئیس مجمع در محل اتحادیه تشکیل می گردد .

 1. انتخاب اعضاء هیئت مدیره
 2. بررسی و تصویب بودجه سالیانه ، اصلاح بودجه ، متمم بودجه ، ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه های کوتاه ، میان و بلند مدت اتحادیه
 3. استماع گزارش بازرس ( حسابرس )
 4. تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره درخصوص اخذ و اعطای وام پس از بررسی نسبت به مبلغ ، مدت ، کارمزد و ترتیب استهلاک و نیز موارد مصرف
 5. بررسی و تصویب آئین نامه های مورد نیاز اتحادیه

تبصره : تا زمانیکه اتحادیه آئین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت مفاد اساسنامه اتحادیه ملاک عمل خواهد بود .

 1. مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوط به اتحادیه و نظارت بر حسن اجرای امور .
 2. انتخاب بازرس ( حسابرس ) واجد شرایط با تعیین حق الزحمه مناسب
 3. تعیین میزان حق الجلسه اعضاء هیئت مدیره و حقوق و مزایای مدیر عامل .
 4. تصویب و قبول هدایا و اعانات به نام اتحادیه .

ب : مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره ، حسابرس ( بازرس ) و یا یک سوم اعضاء جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد ذیل تشکیل خواهد شد .

 1. بررسی و تصویب کاهش یا افزایش سرمایه اتحادیه .
 2. عذل یا خاتمه کار هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرس ( حسابرس ) قبل از انقضای مدت مقرر .
 3. پذیرش اعضای جدید .
 4. پیشنهاد انحلال اتحادیه و اصلاح و تکمیل اساسنامه به سازمان شهرداریهای کشور

ج : جلسات مجامع عموی و فوق العاده با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت پیدا می کند و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت مطلق آراء حاضر معتبر می باشد و در صورت تساوی آراء برای تصمیم گیری ، آرائیکه رئیس مجمع با آن موافق است اعتبار دارد . نظرات و دلایل مخالفیم می باید کتباً در صورت جلسه قید شده و متن آن نیز در دفتر مخصوص که توسط مجمع برگ شماری و مشخات دفتر در صفحه اول آن ثبت و به امضای اعضاء مجمع رسیده باشد ، درج گردد .

تبصره : جلسات مجمع عمومی فوق العاده با دستور رئیس مجمع و بر اساس پیشنهاد متقاضی ( به شرح مذکور در بند ب همین ماده ) طی دعوتنامه ای که با قید تاریخ و زمان و موضوع دستور جلسه و حداقل 7 روز پیش از تشکیل جلسه به کلیه اعضاء ابلاغ می گردد ، تشکیل می شود .

ماده 13 هیئت مدیره :

هیئت مدیره اتحادیه مرکب از افراد ذیل می باشد :

 1. 2 نفر نماینده سازمان شهرداریها به عنوان عضو اصلی به انتخاب رئیس سازمان شهرداریهای کشور
 2. 5 نفر به عنوان اعضای اصلی با انتخاب مجمع .

تبصره 1 : هیئت مدیره می تواند یکی از 5 عضو منتخب مجمع را به سمت مدیر عامل انتخاب و منصوب نماید و در غیر این صورت فردی با شرایط مندرج در ماده 17 از طرف هیئت مدیره تعیین و منصوب می گردد .

تبصره 2 : اعضای هیئت مدیره به مدت 4 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است .

ماده 14 : جلسات هیئت مدیره هر ماه 2 بار در ساعت و روز معین و در محل اتحادیه با دعوت کتبی مدیر عامل و ر اساس دستور جلسه پیشنهادی تشکیل می شود .

تبصره 1 : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و رسمیت پیدا می کند و کلیه مصوبات حداقل با 4 رای موافق معتبر است ، در صورتیکه هر یک از اعضاء رای مخالف داشته باشند بایستی مراتب را بصورت مستدل در صورت جلیه هیئت مدیره ذکر نمایند .

تبصره 2 : هیچ یک از اعضای هیئت مدیره منفرداً مجاز به انجام اموری به نام اتحادیه نخواهد بود مگر به موجب تصویب هیئت مدیره .

ماده 15 : درصورتیکه هر کدام از اعضاء هیئت مدیره برای دو نوبت متاولی و بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمایند مجمع فرد یا افراد جایگزین را حداکثر طی مدت دو هفته معرفی و منصوب می نماید .

ماده 16 : وظایف هیئت مدیره :

 1. بررسی و تدوین برنامه و بودجه ، اصلاحیه و متمم بودجه و بیلان و تفریغ بودجه و حساب سود و زیان سالانه جهت ارایه به مجمع .
 2. بررسی و پیشنهاد تجدید نظر در برنامه ها و طرحهای جامع و اجرایی به مجمع و نظارت و مراقبت در انجام طرحهای مصوب .
 3. پیشنهاد تشکیلات اداری و واحدهای تابعه آن متناسب با حجم کار و درآمد و برنامه سالانه اتحادیه به مجمع .
 4. تهیه و تنظیم آئین نامه مالی و معاملاتی جهت تصویب مجمع و نظارت بر حسن اجرای آن .
 5. تصویب پاداش و برقراری حقوق و مزایای افرادی که به خدمت اتحادیه پذیرفته می شوند با رعایت مقررات مالی و استخدامی و اداری اتحادیه .
 6. بررسی و پیشنهاد اخذ وام یا مشارکت با بانکها و موسسات اعتباری مجاز و تعیین نحوه هزینه و استهلاک و ارایه آن به مجمع .
 7. بررسی و تصویب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی .
 8. اجرای برنامه ها و تصمیمات مجمع در چارچوب اساسنامه اتحادیه .
 9. تهیه پیش نویس لوایح و طرحهای قانونی و ارایه آن به سازمان شهرداریهای کشور جهت پیگیری بعدی

ماده 17 : مدیر عامل :

مدیر عامل اتحادیه از افراد بصیر ، مطلع و ذیصلاح که علاوه بر داشتن مدارج علمی دارای تخصص و تجربیات کافی در زمینه مسائل حمل و نقل شهری و شهرداریها بویژه پایانه ها باشد برای خدمت تمام وقت توسط هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب و منصوب می گردد .

انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است و تا تعیین مدیر عامل جدید مدیر عامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد .

تبصره : عزل یا خاتمه مدیر عامل قبل از انقضای مدت تعیین شده به پیشنهاد هیئت مدیره و با موافقت و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد .

ماده 18 : وظایف مدیر عامل

 1. حفظ منافع اتحادیه به نمایندگی از طرف هیئت مدیره با رعایت مفاد اساسنامه .
 2. تهیه پیش نویس بودجه سالیانه ، متمم بودجه ، بیلان و تفریغ بودجه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره .
 3. تهیه و تدوین نهایی پیش نویس برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت اتحادیه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره و اجرای آن پس از تصویب .
 4. تهیه گزارش راجع به مسائل و مشکلات اتحادیه .
 5. تهیه آئین نامه های مورد نیاز اتحادیه و تقدیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب .
 6. صدور حکم نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر اساس مقررات اتحادیه .
 7. نمایندگی اتحادیه در برابر دوایر دولتی و خصوصی و استیفای حقوق اتحادیه .
 8. پیشنهاد استخدام کارکنان مورد نیاز بر اساس تشکیلات مصوب و مفاد اساسنامه و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و یا پاداش کارکنان به هیئت مدیره وفق مقررات و آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی
 9. امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی ، تعهد آور و قبولی تعهدات ، ظهرنویسی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، وصول مطالبات ، پرداخت دیون و انجام هر گونه معامله اعم از خرید ، فروش ، اجراه ، استیجاره ، تمدید و تغییر و فسخ قرارداد ، رهن اموال منقول و غیر منقول اتحادیه در برابر دیون ، اجرای اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد و پس از تصویب هیئت مدیره و یا در قالب اختیارات تفویض شده همراه با مهر اتحادیه بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه .
 10. اجرای برنامه های مصوب و انجام امور محول از سوی هیئت مدیره .

ماده 19 بازرس ( حسابرس )

مجمع عمومی مکلف است از میان افراد بصیر و صالح و کاردان و آگاه به مسایل مالی و حسابرسی یک شخص حقیقی با مدارج علمی حسابداری یا مدیرت بازرگانی و اقتصاد و یا یک شخصیت حقوقی متخصص در رشته مالی را به عنوان حسابرس ( بازرس ) برای مدت یک سال انتخاب و منصوب نمایند .

تبصره : عزل بازرس ( حسابرس ) قبل از خاتمه 1 سال منوط به پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجمع و تصویب مجمع خواهد بود ، در این صورت مجمع موظف است بازرس ( حسابرس ) جدید را حداکثر طی مدت یک ماه معرفی و منصوب نماید .

ماده 20 : وظایف بازرس ( حسابرس ) به شرح ذیل است :

 1. رسیدگی به حسابهای اتحادیه و کلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق و دفاتر اتحادیه و نظارت بر مسایل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آئین نامه های مربوطه با توجه به برنامه و بودجه مصوب اتحادیه
 2. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سابر گزارشات سالانه اتحادیه و امضا و تسلیم آنها به هیئت مدیره و مجمع پیش از تشکیل جلسه مجمع .
 3. مراقبت در تطبیق عملیات اتحادیه با مفاد اساسنامه ، آئین نامه ها و برنامه های اتحادیه
 4. سایر وظایف و اختیارات ومسئولیتهای بازرسی ( حسابرسی ) به نحوی است که در قانون تجارت مقرر گردیده است .

فصل سوم : مقررات عمومی

ماده 21 : سال مالی اتحادیه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال به پایان می رسد ولی اولین سال مالی اتحادیه استثنائاً از تاریخ تاسیس تا ÷ایان اسفندماه همان سال خواهد بود .

ماده 22 : هیئت مدیره مکلف است ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه اتحادیه را تهیه و تدوین و یک نسخه از آن را حداکثر تا پایان تیرماه هر سال برای بررسی و تصویب نهایی به مجمع تسلیم نماید .

تبصره : دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و هزینه های پرداخت شده و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 23 : اففتاح و مسدود نمودن حساب به نام اتحادیه نزد بانکها با تصویب هیئت مدیره صورت می گیرد و کلیه درآمدهای اتحادیه در حسابهایی که بر حسب موضوع در یکی از بانکها افتتاح می گردد واریز خواهد شد .

تبصره : اسناد مالی اتحادیه از جمله چک با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر اتحادیه که بوسیله رئیس هیئت مدیره به بانک معرفی می گردد معتبر می باشد .

ماده 24 : کلیه مکاتبات اتحادیه با امضای مدیر عامل و مهر اتحادیه و در غیاب او به امضای جانشین وی که ترجیحاً رئیس هیئت مدیره خواهد بود با مهر اتحادیه معتبر می باشد .

ماده 25 : اعضاء مجمع و هیئت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در معاملاتی که با اتحادیه و یا برای اتحادیه صورت می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نموده و سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد 129 قانون تجارت و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است .

ماده 26 : تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و عملکرد سالیانه هیئت مدیره به منزله تسویه حساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود .

ماده 27 : انجم امور اداری و خدماتی اتحادیه توسط اشخاص حقیقی منحصراً در قالب قراردادهای منعقده پیمانکاری با ذکر با ذکر کار معین و یا زمان مشخص بر اساس برنامه مصوب سالانه اتحادیه بطوریکه هیچگونه تعهد استخدامی برای اتحادیه ایجاد نشود و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی بعهده پیمانکار می باشد .

تبصره : بدیهی است اتحادیه می توان داز خدمت کارکنان سازمانهای پایانه های شهرداریهای عضو و دیگر سازمانها که برابر مقررات می توانند به اتحادیه مامور خدمت شوند بصورت مامور استفاده نماید . استخدام کارکنان مورد نیاز اتحادیه اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود و صرفاً بر اساس پستهای مصوب سازمان تفصیلی پس از تصویب سازمان شهرداریهای کشور مجاز است .

ماده 28 : کلیه آگهی ها و اطلاعیه های اتحادیه در روزنامه رسمی کشور و کی از جراید کثیر الانتشار درج می گردد .

ماده 29 : چنانچه مواردی در این اساسنامه پیش بینی نشده باشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به شهرداریها و با هماهنگی سازمان شهرداریهای کشور عمل می شود .

ماده 30 : هرگونه تغییر ، اصلاح و تکمیل اساسنامه منوط به تصویب شورای سازمان شهرداریهای کشور می باشد .

این اساسنامه مشتمل بر سه فصل ، سی و یک ماده ، 16 تبصره . 52 بند در 8 صفحه در تاریخ 13/6/1380 به تصویب شورای سازمان شهرداریهای کشور رسید .

   اساسنامه پیشنهادی اتحاریه بار و پایانه- نظر حقوقی- با اعمال تغییرات و نهایی 97 

دانلود