معرفی اعضا مجمع عمومی اتحادیه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 مرضیه حصاری نماینده رئیس سازمان وعضوهیئت مدیره
2 علی صابری ثانینماینده رئیس سازمان و عضو مجمع عمومی
3 سیدغلامرضا رضوی زادهمدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری شهرضا و عضو مجمع عمومی
4 مهدی مژدهی فرمدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری ارومیه و عضو مجمع عمومی
5 ابراهیم ابراهیممدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اسلامشهر و عضو مجمع عمومی
6عباس محبوبی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان و عضو مجمع عمومی
7 فضل احمدی نیامدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اهواز و عضو مجمع عمومی
8غلامرضا طاهریمدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری ایلام و عضو مجمع عمومی
9پرویز قنبر زادهمدیرعامل پایانه‌های مسافربری شهرداری برازجان و عضو مجمع عمومی
10 عبدالله کردگارمدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری بوشهر و عضو مجمع عمومی
11 حسین پورتازیانی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری بندرعباس و عضو مجمع عمومی
12 حسین عادلی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز و عضو هیئت مدیره
13 امیرحسین صدیقی مدیرعامل سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران و عضو مجمع عمومی
14 محمد تقی بیرانوند مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری خرم‌آباد وعضو مجمع عمومی
15 صفرولی زاده مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری خوی وعضو مجمع عمومی
16پیمان پارسای محمودی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری رشت و عضو مجمع عمومی
17 حمید رضا سلمانی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری رفسنجان وعضو مجمع عمومی
18 مهران رودینی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری زاهدان و عضو مجمع عمومی
19 فرهاد رفیعی سرپرست سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری زنجان و عضو مجمع عمومی
20 حبیب باقری مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری ساری و عضو مجمع عمومی
21 رضا یوسفی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری سیرجان وعضو مجمع عمومی
22 امیر جمشیدنژاد مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری سنندج وعضو مجمع عمومی
23 سعید اکرم خانی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری شاهین شهر و عضو مجمع عمومی
24 علی اصغر امیریان مدیر عامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری شهرقدس عضو مجمع عمومی
25 مسعود حسن شاهی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری شیراز و عضو مجمع عمومی
26 رضا پوریافرمدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم عضو مجمع عمومی
27 علی محمد حسینی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قزوین و عضو هیئت مدیره
28 مجید استاد کاظمی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کرج و عضو مجمع عمومی
29 مجید مشرفی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کرمان و عضو مجمع عمومی
30 احمد قاسمی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری آبادان و عضو مجمع عمومی
31 حجت الله مرادی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اراک و عضو هیئت مدیره
32 محسن شریعتی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد و عضو هیئت مدیره
33 آقای رضایی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری نجف‌‌آباد و عضو مجمع عمومی
34 محمد تاجیک مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری ورامین و عضو مجمع عمومی
35 حسین پوروخشوری مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری همدان و عضو مجمع عمومی
36 محمد رضا شفیعی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری یزد و عضو مجمع عمومی
37 احمد سالاری مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری گرگان و عضو مجمع عمومی
38 محسن قندهاری مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تربت حیدریه و عضو مجمع عمومی
39حسن غیاثوند مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری بروجردوعضومجمع عمومی
40 منصورپورصفر مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری بم وعضومجمع عمومی
41اکبر دژکام مدیرعامل پایانه های مسافربری شهرداری جیرفت وعضومجمع عمومی
42 حسین اکبری مدیر پایانه های مسافربری شهرداری مس سرچشمه وعضومجمع عمومی
43 ضرغام خلقی پور مدیر پایانه های یاسوج وعضو مجمع عوی اتحادیه
44 افشار عبدی مدیر پایانه های کرمانشاه و عضو مجمع عمومی اتحادیه