امیرحسین صدیقی

رئیس هیئت مدیره و مجمع عمومی اتحادیه پایانه های کشور و مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران /
مسئولیت ها و وظایف

مرضیه حصاری

نماینده سازمان شهرداری ها وعضوهیئت مدیره اتحادیه پایانه های کشور /
مسئولیت ها و وظایف

علی صابری ثانی

نماینده سازمان شهرداری هاوعضو هیئت مدیره اتحادیه پایانه های کشور /
مسئولیت ها و وظایف

محسن شريفي

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد /
مسئولیت ها و وظایف

حسين عادلي

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسا فربری شهرداری تبريز /
مسئولیت ها و وظایف

مهدي مژدهي فرد

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اروميه /
مسئولیت ها و وظایف

محمد حسيني

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پابانه های مسافربری شهرداری قزوين /
مسئولیت ها و وظایف

افشار عبدي

بازرس اتحاديه و مدير عامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري كرمانشاه /
مسئولیت ها و وظایف

عباس محبوبی

عضو علی البدل اول هیئت مدیره اتحادیه و مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان /
مسئولیت ها و وظایف

امیر جمشید نژاد

عضو علی البدل دوم هیئت مدیره اتحادیه و مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری سنندج /
مسئولیت ها و وظایف