امیرحسین صدیقی

رئیس هیئت مدیره ومجمع عمومی اتحادیه پایانه های کشورومدیرعامل سازمان پایانه ها و پارکسوارهای شهرداری تهران /
مسئولیت ها و وظایف

مرضیه حصاری

نماینده سازمان شهرداری ها وعضوهیئت مدیره اتحادیه پایانه های کشور /
مسئولیت ها و وظایف

علی صابری ثانی

نماینده سازمان شهرداری هاوعضو هیئت مدیره اتحادیه پایانه های کشور /
مسئولیت ها و وظایف

محمدقلی زاده

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز /
مسئولیت ها و وظایف

مهندس علی محمدحسینی

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسا فربری شهرداری قزوین /
مسئولیت ها و وظایف

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

عباس نواصری

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اهواز /
مسئولیت ها و وظایف

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

مهدی مژدهی فرد

عضوهیئت مدیره اتحادیه ومدیرعامل سازمان پابانه های مسافربری شهرداری ارومیه /
مسئولیت ها و وظایف